เข้าชม: 4630|ตอบกลับ: 10

แจกรูป Black Rock Shooter [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]


[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: Expert Member
 UID:  5282  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1120
 เครดิต: 711
 น้ำใจ:  230
 Point : 2188
 ความดี:  99
 เพศ: I'm Girl
 ระดับการอ่าน25
 สมัครเมื่อ: 3-4-2012
 เข้าชมล่าสุด: 25-11-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 47เหรียญ
No.07 No.17 No.18 No.20
 • ได้รับคำขอบคุณ 1 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Nagato Yuki
Yuki-Chan

โพสต์เมื่อ 26-4-2012 09:36:53 |แสดงทั้งหมด
: y; M, w, Z/ [: }" q

+ x% R  b8 Y4 k" R7 n4 V

3 r' F5 B; f, M" e2 f) u/ D! [

4 t- ~' o  g/ I7 s

( t' h/ Q% ^6 b1 N

$ }/ {3 W4 ?8 ~9 T5 i) \

% D1 `% c& T" {4 s5 ^2 }

- \0 Q/ I0 G$ N) o8 w. P
0 M6 f1 i' @1 ?3 ~

9 h  w- k9 x9 T- Z

7 d! x+ i2 }: O# i+ e0 X1 m$ `


, [# q5 T& [$ I- W8 t
; I! ~/ f) c0 d" I- A5 E


" f) k* M! }  w0 D1 h
* h; v  w3 v0 ?& E0 ?0 _9 o9 P

% X, a" m/ b, b2 y6 s

: ]) ]) y' B( R0 u+ f

+ j% C% @$ S4 s% U: t) O# h5 `

4 @, H  S2 r# Z7 r1 B. A4 _% N

2 i% J7 O' G4 w/ o& Z

% ~6 |* i' ^6 @4 V& L( C5 h8 f


. W2 o$ M+ x5 p. D& f$ A' u
  [: A1 I% Q0 n


$ Y; C5 Z2 n) c$ q, F" i' F& Y% j$ z. H1 W# f* q0 u

! D( F5 U+ P- N: e& ?2 p. X
0 q5 ^/ _% P% F

' R3 R5 ?& z* B. b, R

3 U2 F' x% k6 x2 N


5 H0 \) L1 z/ _- s$ e1 `9 g3 j) x9 N2 C7 f, R


0 b8 W2 Q$ v/ D! l, J. z( ^4 C* w$ s" a


( l5 t) u1 h; F) H+ p" X" M$ W2 y* A1 l. S% R


& B- w# a  h; \0 ~0 j2 B0 O
3 N  o/ S% ?4 n  @3 \8 b9 H1 ?6 S( @9 j


; C2 d( _+ n, G
" k7 z# M' j: P4 @, p4 K* m

2 w4 H, ~, a  H
6 @6 Q7 G& h7 G, M  \' r4 i

8 ^' W* \, A4 F& Q6 w# r* K

! D2 ~+ C0 F0 l' S4 ~


' z2 ]8 {  {; v  D2 j3 K
/ u" p% i) ^$ \  \7 v; a

% y) R; R* T$ {0 W

4 `" _. R" _7 L7 w' Q  v3 Z$ k' t

+ W& X- f) [% B- {. Q  [* K" y, E

) |) s( B' O$ J

( E/ [* l2 b$ \. q
7 e8 D4 R! i$ W8 H: A; f


2 ]5 o( ]8 I7 c; J9 F- `  C: u+ y# d* |9 C# Q1 O, O


2 I) Q& ~2 x( L- ?* [7 b/ S
% y* @  a: Q7 Y* B" g1 |


4 M7 J5 ~5 V3 \& h
' ^) m" k9 y! @( F. e( r+ }

7 v: `  g2 c: D( l/ C+ V5 U

2 `2 `6 S# c, y; U: [6 l, h


6 ]* D' T7 D  ]1 `8 Y
( t6 ]& i+ W- A, j5 Q' G9 }


) i+ ~+ N5 [) o: z1 A  {* H! P9 {1 [( o
  j  K5 ^; z, ?' k

& b8 r3 `! ^+ J9 Z1 M5 Y
3 t5 X/ @6 K6 z( d( P7 f


" N8 V5 J7 I( }: ?2 M) B! V) t. @! _5 K5 @$ p' B7 w


. A! }6 y2 ?+ _  d% |5 {8 J( u+ y  r6 L/ F2 A% `

6 ]9 I" e$ w, X5 ^- a5 L! Q& A5 T; I

  t; n) b: B3 L1 V1 X

0 L) r$ E/ b6 O
* u' J; O5 |. E) W

* u" \/ f* x- _- h5 n( D- z

: Z0 a# N+ b$ y8 e3 q: J; W$ U+ r! r


5 L( s6 Y* \, C2 ]+ j& J* f# R% O/ k) o# `9 d


/ J' ~: A0 `2 m2 m- z' d9 X2 y
% |8 L2 f$ P( }; E  A9 {

  u. O' |2 k+ j0 e
0 o  Y7 b* t: j1 S) N: `; P/ k


" {8 R  _6 x' R( E% L2 z" V, D$ }" N5 g4 c4 I

8 q% M. t. o5 x

# d/ I7 Y" x6 ~4 ?( |


) ?+ p4 ]/ @" B5 }  C
( a* D* B! c; a/ g- ^

. t7 r3 m* X- O* Q8 U
% b8 d& z+ K1 _+ Q


9 B- m9 p" H, M* O
5 V6 q; |# E" L


" J" R  w" Y3 @$ b! ?& e7 n/ g$ i  t& c6 |/ g

$ d1 i' m; t( I# }3 R2 {
5 n! G  B; X% j6 G: J

4 M4 {) R" P8 V* S

# y6 X9 |5 c* S


; y% V1 }5 M' v$ _4 E/ _. N
6 U7 n1 P9 q$ ^" |0 a


7 c7 h$ ], m7 L/ H) R


1 O9 x" N, A9 X: [7 P$ N# U( `' l) w! t6 S  Z1 i9 b' t

) w1 q! N0 Q- C  P; T" }0 b
. \. k. ~5 \/ @- J' D  n9 a

3 B" w6 _1 ?/ Q4 T# L
5 ^2 E9 R6 Y: q" U2 [" i5 ]


2 p! f& |. ^  L& {$ M% d) ^( s% A! S7 c$ E( W& ~


+ {9 f2 F" K2 B+ x( _* Y
( r6 S* ?$ y" Y+ Y. F& h


2 W6 X6 c7 B# p9 L* N5 X5 q. R- f& B* y/ o


$ ^: x$ Y' V8 s6 J, K$ R, ]$ X0 S0 }1 R2 Z$ d! g. Z


; ^) H$ ?5 \/ N# |# \8 z* y7 f, |) W# _. }9 `

) z8 y/ ?+ D$ X' r

: O* u1 K( b1 l% b- w


* D8 M( b- c' F3 b' v0 z$ m. C8 h# v3 s. V- F4 o


3 [& M# I1 G; C, [
5 k; R, C( \; R" J0 H  z- Y


% C, r3 D( a3 e" d
0 p' x7 U$ d/ d


& v( k; c% @# g5 ~/ M
2 \& P6 R6 ?; J' c$ B. k

' h) I& P# k7 M3 J% ~

4 t- p6 ]2 O+ [3 @- }

2 h$ p; [3 w0 U/ Y: y
# O/ J. l$ X: ~" f% X' {

  D6 k6 ?& c( T
% B5 y- i. J$ h7 e, R% w7 \

4 P0 o2 Q! X& P- ~* y

& \% N$ H1 i" R2 ^! w

, k  q; B0 j$ u- t$ i( s
* r1 u9 D; e* N7 u) r

* S4 j4 m( d, \+ R) @
0 g+ l1 F0 P' N" E9 V! y' Q/ i

  |+ z+ ]/ A( r. B& p- M

6 B3 i5 P# m4 Q+ [) v& Q6 X6 l


3 S4 J; H. @) f! s6 g2 S; C. P# Y% V5 J, B: X

9 m, J) h7 D; L; c# l- v4 F! M5 Z) s5 a- p1 \5 x& l; K
 • ถูกใจ!

  woodpecker Point +10 ความดี +2 น้ำใจ +2 พลังใจ +2

 • ถูกใจ!

  sashikooshi น้ำใจ +1


[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê5Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý4000Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê3Lv]¹±Ï׶ȡÝ500µã [ÖÁ×ð×Ï×ê3Lv]½ð±Ò¡Ý5000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê2Lv]Ôª±¦¡Ý1000¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 9Rank: 9Rank: 9
 ตำเเหน่ง: Infinity
 UID:  3695  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1439
 เครดิต: 19864
 น้ำใจ:  3744
 Point : 19724
 ความดี:  676
 เพศ: ไม่ทราบ
 ระดับการอ่าน255
 สมัครเมื่อ: 21-3-2012
 เข้าชมล่าสุด: 9-4-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 4874เหรียญ
No.04 No.06 No.13 No.27 No.21 No.01
 • ได้รับคำขอบคุณ 8 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Haruna
โนโมบุโย โอชิ ... เด ริบุระ!

โพสต์เมื่อ 26-4-2012 09:53:54 |แสดงทั้งหมด
ภาพตายไป 24 ภาพ ขอบคุณมาก น่ะ ครับ มีแต่ รูปน่ารัก ๆ{:018:}
น้ำใจ แทนคำว่า ''ขอบคุณ''
คำว่า ขอบคุณ แทนกำลังใจให้ จขกท. ทำงานต่อไปอย่างมีความสุข เน้อ ..


[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: BRS Member
 UID:  3542  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 713
 เครดิต: 1193
 น้ำใจ:  279
 Point : 1299
 ความดี:  33
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 20-3-2012
 เข้าชมล่าสุด: 28-11-2014

Donate : 90 THB.
พลังใจ : 298เหรียญ
No.03 No.15 No.14 No.21 No.32 No.20
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Takanashi Rikka
ริกกะ มาแล้วเจ้าค่ะนายท่าน

โพสต์เมื่อ 26-4-2012 10:13:08 |แสดงทั้งหมด
{:016:} นางาโตะ ทำไมไม่ลองทำเป็นไฟล์ ZIP เอาล่ะครับ แต่รูปสวยดีอ่ะ ขอบใจน้อ

แสดงความคิดเห็น

Yuki-nagato  ไม่เคยทำอ่ะค่ะ=w=" (ที่จริงก็ทำไม่เป็น)  โพสต์เมื่อ 26-4-2012 13:33:27

http://www.animegx.net/home.php?mod=space

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê3Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý800Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê4Lv]¹±Ï׶ȡÝ1000µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê2Lv]Ôª±¦¡Ý1000¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: Touhou
 UID:  3263  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1971
 เครดิต: 8067
 น้ำใจ:  2985
 Point : 114
 ความดี:  1356
 เพศ: ไม่ทราบ
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 16-3-2012
 เข้าชมล่าสุด: 18-10-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 939เหรียญ
No.33 No.04 No.03 No.26 No.20 No.14 No.21 No.27 No.15 No.28 No.01 No.09 No.02 No.17 No.19 No.13 No.08 No.45 No.49 No.46 No.54 No.55 No.29 No.56 Momo Velia Deviluke Shiina Mashiro VIP Medal VIP Medal Tohka Yatogami No.51 Roll Back กิจกรรมวันพ่อ Merry ChristMas Neptune Iris Heart Kyoukai
 • ได้รับคำขอบคุณ 6 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Takanashi Rikka
Black Raison d'etre 小鳥遊 六花

โพสต์เมื่อ 23-5-2012 22:06:04 |แสดงทั้งหมด
ขอบคุณ ครับ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 1
 ตำเเหน่ง: Member
 UID:  34129  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 464
 เครดิต: 73
 น้ำใจ:  13
 Point : 453
 ความดี:  5
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน10
 สมัครเมื่อ: 13-11-2012
 เข้าชมล่าสุด: 29-5-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 15เหรียญ
No.01 No.02 No.03 No.04 No.05
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Gasai Yuno
~ ยุกกี้ ♪ ♪ ♪ ♪ ~

โพสต์เมื่อ 8-12-2012 22:35:58 |แสดงทั้งหมด
สวยดีขอบคุณครับ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: Expert Member
 UID:  42541  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 312
 เครดิต: 491
 น้ำใจ:  174
 Point : 2293
 ความดี:  14
 เพศ: I'm Girl
 ระดับการอ่าน25
 สมัครเมื่อ: 19-4-2013
 เข้าชมล่าสุด: 7-6-2014

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 21เหรียญ
No.44 No.29
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 21-4-2013 23:07:56 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 21.0.1180.89| Windows 7
THANK YOU

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: MemberS
 UID:  41590  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 291
 เครดิต: 311
 น้ำใจ:  102
 Point : 62
 ความดี:  189
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 สมัครเมื่อ: 18-4-2013
 เข้าชมล่าสุด: 17-3-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 10 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 6-5-2013 20:46:27 |แสดงทั้งหมด | Firefox 20.0| Windows XP
ขอบคุณครับ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: MemberS
 UID:  38108  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 293
 เครดิต: 320
 น้ำใจ:  105
 Point : 68
 ความดี:  195
 เพศ: I'm Girl
 ระดับการอ่าน50
 สมัครเมื่อ: 8-12-2012
 เข้าชมล่าสุด: 17-3-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 10 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 6-5-2013 20:53:28 |แสดงทั้งหมด | Firefox 20.0| Windows XP
ขอบคุณมากน๊า

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: MemberS
 UID:  42672  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 268
 เครดิต: 276
 น้ำใจ:  91
 Point : 62
 ความดี:  165
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 สมัครเมื่อ: 21-4-2013
 เข้าชมล่าสุด: 17-3-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 10 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 6-5-2013 20:59:24 |แสดงทั้งหมด | Firefox 20.0| Windows XP
ขอบคุณมากครับ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 2
 ตำเเหน่ง: Junior Member
 UID:  79904  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 111
 เครดิต: 171
 น้ำใจ:  11
 Point : 329
 ความดี:  6
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน15
 สมัครเมื่อ: 5-7-2014
 เข้าชมล่าสุด: 4-11-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 5 • ได้รับคำขอบคุณ 1 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 5 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 20-7-2014 14:04:32 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 35.0.1916.153| Windows
ありがとうございます

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: MemberS
 UID:  52792  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 212
 เครดิต: 325
 น้ำใจ:  92
 Point : 120
 ความดี:  193
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน50
 สมัครเมื่อ: 9-7-2013
 เข้าชมล่าสุด: 23-8-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 15 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 8 ครั้ง
 Pet :

Shimakaze - Rare - Ver.
หลงร๊าก!!!สะแย๊ว^ ^

โพสต์เมื่อ 3-12-2014 19:16:43 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 39.0.2171.71| Windows XP
ขอบคุณสำหรับภาพนะครับ
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำ

กฎระเบียบต่างๆ กรุณาทำตามกันด้วย ...
กฎระเบียบต่างๆ กรุณาทำตามกันด้วย ...
กรุณาตรวจสอบอ่านข้อตกลงของบอร์ดกันด้วยนะครับ ก่อนโพสต์กันด้วย

ดู »

ขึ้นไปด้านบน